AS “LNK Industries” ētikas kodeksa pamatprincipi

Uzņēmuma Ētikas kodeksa mērķis ir veidot uz ētikas pamatprincipiem balstītu labas uzņēmējdarbības praksi un sniegt darbiniekiem atbalstu tiesisku un ētisku lēmumu pieņemšanā, vienlaikus nodrošinot uzņēmuma pastāvīgu izaugsmi un attīstību.

Kodeksā ietvertie ētikas principi ir saistoši darbiniekiem viņu attieksmē pret darbu, savstarpējā saskarsmē, kā arī attiecībās ar valsts un nevalstiskām institūcijām, pašvaldībām un darījumu partneriem.

 

1. LNK Industries vērtības

Uzņēmums ir formulējis 8 vērtības, kas atspoguļo LNK Industries izpratni par ētisku, godīgu un atklātu uzņēmējdarbības praksi:

 • Neatlaidība: ja esam apņēmušies izpildīt uzdevumu, tad mēs to izpildīsim visaugstākajā kvalitātē, atrodot risinājumus arī šķietami neatrisināmās situācijās.
 • Atvērtība izaicinājumiem: izaicinājumi liek mums augt un padara mūs stiprākus – jo āķīgāks uzdevums, jo lielāks gandarījums to atrisināt!
 • Profesionālā izaugsme: mēs neapstājamies pie jau apgūtā, mēs apgūstam jaunas prasmes un padziļinām esošās zināšanas, nodrošinot pastāvīgu uzņēmuma un tā darbinieku profesionālo izaugsmi.
 • Kvalitāte bez kompromisiem: kvalitātei ir piešķirta augstākā prioritāte, bet tai ir vērtība tikai tad, ja tā panākta, rīkojoties ētiski, godīgi un taisnīgi un pilnībā ievērojot visus likumus un noteikumus.
 • Domāšana ārpus rāmjiem: nestandarta situācijas nevar atrisināt ar standarta metodēm, tāpēc mēs esam radoši un vienmēr gatavi darboties arī ārpus komforta zonas.
 • Elastīga pieeja: mēs spējam pielāgoties uzņēmējdarbības vienmēr mainīgajai videi, saglabājot mūsu augstos ētikas un kvalitātes standartus.
 • Uzticamība: mēs esam uzticams partneris, uz kuru var paļauties tāpat, kā mēs varam paļauties uz ikvienu mūsu darbinieku.
 • Vide un darba drošība: mēs nodrošinām darba drošības prasību izpildi un rūpējamies par vides aizsardzību, tostarp aicinot katru mūsu piegādātāju rīkoties atbildīgi un godprātīgi.

 

2. Godīgums

Mēs iestājamies par godīgu un atklātu uzņēmējdarbību. LNK Industries darbinieki ikvienā solī stingri ievēro vispārējos un nozari reglamentējošos tiesību aktus un uzņēmuma iekšējās kārtības noteikumus un darbības politikas principus. Uzņēmums regulāri informē darbiniekus par izmaiņām vai jauninājumiem tiesiskajā regulējumā, aicinot veikt savus pienākumus saskaņā ar spēkā esošajām tiesību normām. Par jebkuriem konstatētiem pārkāpumiem vai pat tikai aizdomu gadījumā darbiniekiem ir pienākums nekavējoties sniegt ziņojumu, izmantojot iekšējās ziņošanas sistēmas.

Dokumenti, dati un informācija, kas LNK Industries ir jāsagatavo un jāsniedz atbilstoši ārējam un iekšējam regulējumam (piemēram, gada pārskats, iepirkumu dokumentācija, projektēšanas un būvniecības dokumentācija, ziņojumi valsts pārvaldes iestādēm utt.), ir pareizi un atbilst faktiskajai situācijai. Darbinieki ir informēti par to, ka dokumentu viltošana vai informācijas nekorekta atspoguļošana ir krimināli sodāms pārkāpums. LNK Industries ir juridiski atbildīgs par darbinieku pārkāpumiem.

 

3. Pretkorupcijas politika

LNK Industries mērķis ir būt stabilam būvniecības tirgus spēlētājam un spēcīgam konkurentam. Ikviens pasūtījums ir jāiegūst absolūti godīgā un tiesiskā ceļā. Tas nozīmē, ka LNK Industries:

 • kategoriski iestājas pret korupciju un kukuļošanu;
 • katram darbinieks ir pienākums stingri ievērot korupcijas un kukuļošanas aizliegumu un vienmēr rīkoties saskaņā ar uzņēmuma nostāju šajā jautājumā;
 • darbiniekiem ir aizliegts tieši vai netieši pieņemt, solīt vai piedāvāt jebkādas dāvanas, kuras potenciāli varētu ietekmēt komerciālus lēmumus;
 • darbiniekiem ir pienākums ziņot par korupcijas un kukuļošanas aizlieguma pārkāpumiem vai aizdomām par šādiem pārkāpumiem, izmantojot iekšējās ziņošanas sistēmas vai tieši tiesībsargājošām iestādēm. Darbinieki ir informēti, ka šādu ziņojumu sniegšanas gadījumā tiem tiks nodrošināta aizsardzība saskaņā ar Trauksmes celšanas likumu;
 • uzņēmums ievēro politisko neitralitāti un materiāli neatbalsta jebkādas politiskās kampaņas, politiskās partijas un/vai politiķus.

 

4. Konkurences tiesības

LNK Industries ir pārliecināts, ka viens no uzņēmējdarbības attīstības priekšnoteikumiem ir brīva konkurence, savukārt tās ierobežošana kropļo tirgu un kavē ekonomisko, sociālo un demokrātisko attīstību. Tāpēc LNK Industries ievēro konkurences tiesības, kas nepieļauj prettiesiskus konkurences ierobežojumus, tostarp aizliegtas vienošanās, nepamatotu sadarbību ar konkurentiem u.c. Ikviena darbinieka pienākums ir rīkoties saskaņā ar ārējo un iekšējo regulējumu konkurences tiesību jomā un nekavējoties ziņot par izdarītiem vai iespējamiem konkurences tiesību pārkāpumiem, kā arī par gadījumiem, kad uzņēmuma partneri darbiniekiem piedāvā neatļautu sadarbību. Darbinieki ir informēti, ka šādu ziņojumu sniegšanas gadījumā tiem tiks nodrošināta aizsardzība saskaņā ar Trauksmes celšanas likumu.

 

5. Konfidencialitāte un interešu konflikts

Uzņēmums nepieļauj konfliktus starp darbinieku privātajām interesēm un LNK Industries interesēm. Lai to nodrošinātu, darbiniekiem ir jāinformē uzņēmuma vadība par papildu nodarbinātību un jebkāda veida sadarbību ar uzņēmuma partneriem vai konkurentiem, kas neietilpst darbinieka tiešajos pienākumos.

Darbiniekiem ir stingri jāievēro uzņēmuma noteiktās konfidencialitātes prasības, jo īpaši attiecībā uz ārējo un iekšējo iepirkumu sagatavošanas laikā iegūto informāciju, uzņēmuma finanšu stāvokli un citiem ar uzņēmuma darbību saistītiem finanšu datiem, uzņēmuma apstrādātajiem personas datiem un citu informāciju, kuras neatļauta izpaušana varētu radīt jebkāda veida kaitējumu uzņēmumam, konfidenciālās informācijas subjektam vai jebkurai trešai pusei.

Ja darbinieka rīcībā nonāk informācija par izdarītiem vai iespējamiem konfidencialitātes nosacījumu pārkāpumiem vai interešu konfliktu, darbiniekam ir pienākums darīt to zināmu savam tiešajam vadītājam vai uzņēmuma vadībai.

 

6. Datu aizsardzība

LNK Industries nodrošina fizisko personu datu aizsardzību saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem tiesību aktiem. Uzņēmums ir izstrādājis publiski pieejamu Privātuma politiku, kā arī iekšējās kārtības noteikumus fizisko personu datu aizsardzībai, kas ir saistoši ikvienam uzņēmuma darbiniekam. Ar jautājumiem par fizisko personu datu aizsardzību jebkurš datu subjekts var vērsties pie LNK Industries datu aizsardzības speciālista.

 

7. Informācijas apstrādei izmantotie resursi

Būtisks LNK Industries resurss ir mūsu IT infrastruktūra. Uzņēmuma darbības nepārtrauktību nodrošina nevainojami funkcionējošas datorsistēmas, un tāpēc mēs ievērojam šādus principus:

 • ir aizliegts veikt darbības, kas var pavājināt uzņēmuma IT infrastruktūras operatīvo drošību un uzticamību un tādējādi nodarīt uzņēmumam juridiskus, finanšu un nemateriālus zaudējumus;
 • uzņēmuma IT sistēmas (tostarp e-pastus) nekādā gadījumā nedrīkst izmantot agresīviem, aizskarošiem, vardarbīgiem nolūkiem, ieskaitot pornogrāfiska, rasistiska vai morāli aizskaroša satura izveidošanai, attēlošanai, glabāšanai vai nodošanai;
 • lietojot interneta resursus, ir jāievēro pienācīga piesardzība;
 • LNK Industries izmanto tikai legāli radītu un iegādātu programmatūru. Uzņēmuma darbinieki ir informēti, ka nelegālas programmatūras izmantošana ir smags pārkāpums, par ko var tikt sodīts gan vainīgais darbinieks, gan uzņēmums.

 

8. Arodveselība un darba drošība

Mēs rūpējamies par mūsu darbinieku arodveselību un darba drošību. Uzņēmuma spēju nodrošināt arodveselības un darba drošības prasību izpildi apliecina LNK Industries piešķirtais sertifikāts par darbības atbilstību standarta ISO 45001:20018 “Arodveselības un darba drošības pārvaldības sistēmas” prasībām. LNK Industries pastāvēšanas laikā neviens uzņēmuma darbinieks nav cietis smagā nelaimes gadījumā – darba drošība ir viena no uzņēmuma visaugstākajām prioritātēm. LNK Industries nodrošina darbiniekiem veselības apdrošināšanas polises un tiesību aktos paredzētās veselības pārbaudes, kā arī iespēju robežās rūpējas par darbiniekiem patīkamu, ērtu un ergonomisku darba vidi.

 

9. Sociālā atbildība

LNK Industries korporatīvā sociālā atbildība nozīmē atbildīgu un ilgtspējīgu uzņēmējdarbību, rūpes par apkārtējo vidi, mūsdienīgu un uz attīstību vērstu darba vidi un ieguldījumu sabiedrības atbalsta pasākumos. Apliecinot sevi kā sociāli atbildīgu uzņēmumu, LNK Industries īsteno šādus pasākumus:

 • atkritumu šķirošana visos uzņēmuma būvobjektos, tostarp pareizi utilizējot bīstamos atkritumus, un atkritumu šķirošana uzņēmuma birojā (papīrs, stikls, plastmasa, printeru toneri, baterijas);
 • vides aizsardzības programmu izstrādāšana gan uzņēmumam kopumā, gan katram būvobjektam atsevišķi;
 • izstrādāti ieteikumi elektroenerģijas taupīšanai un ekonomiskai braukšanai, ar kuriem ir iepazīstināti visi uzņēmuma darbinieki;
 • izstrādāta un īstenota detalizēta darbinieku apmācības programma, kas nodrošina darbinieku profesionālo un personisko izaugsmi (programma tiek atjaunināta katru gadu, ņemot vērā darbinieku vajadzības un uzņēmuma attīstības kontekstu);
 • īstenota iekšējā apmācība vides aizsardzībā, energopārvaldībā, ugunsdrošībā, fizisko personu datu aizsardzībā, konkurences tiesībās u. c.;
 • uzņēmums ir LTRK, LDDK un Latvijas Būvuzņēmēju partnerības biedrs un tā pārstāvji aktīvi iesaistās šo organizāciju iniciatīvās, tostarp iesaistoties atbildīgu lēmumu pieņemšanā attiecībā uz nozares tiesisko regulējumu;
 • uzņēmums ir parakstījis Būvniecības nozares ģenerālvienošanos (ģenerālvienošanās ir starp būvniecības nozares darba devējiem un darba ņēmējiem noslēgts koplīgums, kas nosaka minimālo algu būvniecības nozarē strādājošiem);
 • uzņēmums ir ilggadējs Latvijas Bērnu fonda un Latvijas Nacionālās operas un baleta atbalstītājs, tiek veikti ziedojumi biedrībai “Basketbola klubs Jēkabpils”, nodibinājumam “Zinātnes fonds”, biedrībai “Charity.lv” u.c. sabiedriskā labuma organizācijām.

 

10. LNK Industries sadarbība ar piegādātājiem

LNK Industries sagaida, ka tā piegādātājiem (proti, ražotājiem, piegādātājiem un apakšuzņēmējiem) ir līdzīgas vērtības un izpratne par ētisku, godīgu un atklātu uzņēmējdarbību un aicina piegādātājus ievērot spēkā esošos tiesību aktus, tostarp pretkorupcijas, nodokļu, datu aizsardzības un darba drošības jomā, kā arī rūpēties par apkārtējo vidi un savu darbinieku labklājību. LNK Industries izvērtē katra sava piegādātāja sniegumu un attieksmi labu uzņēmējdarbības praksi, un ņem vērā šos vērtējumus, plānojot turpmāku sadarbību.

11. Citi iekšējās kārtības noteikumi

Papildus Ētikas kodeksam LNK Industries ir izstrādāti šādi dokumenti, ar kuriem ir iepazīstināti visi uzņēmuma darbinieki:

 • Privātuma politika;
 • Fizisko personu datu aizsardzības noteikumi;
 • Iekšējie datu apstrādes aizsardzības noteikumi (videonovērošanā);
 • Trauksmes celšanas sistēmas apraksts;
 • Sadarbības ar konkurentiem / kopējā cenu piedāvājuma pieņemšanas procedūra;
 • Informācijas tehnoloģiju drošības politika;
 • Informācijas sistēmu nepārtrauktības un atjaunošanas plāns,

kā arī citi darba drošību, ugunsdrošību, vides aizsardzību u.tml. reglamentējoši iekšējās kārtības noteikumi saskaņā ar nozarei saistošajiem ārējiem tiesību aktiem.

 

12. Ētikas kodeksa ieviešana un izpilde

LNK Industries Ētikas kodekss ir uzņēmuma darbību reglamentējošo dokumentu neatņemama sastāvdaļa un līdz ar to tas ir saistošs visiem uzņēmuma darbiniekiem. Uzņēmuma augstākā un vidējā līmeņa vadītāji ar savu nostāju un rīcību rāda piemēru darbiniekiem, kā arī konsultē darbiniekus par ētiski pareizu rīcību neskaidrās situācijās.

Uzņēmuma darbinieki apzinās, ka uzņēmuma reputāciju veido visi darbinieki un katrs no viņiem tiek identificēts ar uzņēmumu.

Uzņēmuma vadība vismaz reizi gadā pārskata Ētikas kodeksu un izvērtē nepieciešamību veikt izmaiņas vai papildinājumus. Darbiniekus informē par izmaiņām Ētikas kodeksā darbinieku kopsapulcē vai izsūtot informāciju uz darbinieku e-pasta adresēm. Darbinieki tiek aicināti iesaistīties Ētikas kodeksa pilnveidošanā un popularizēšanā.